Clip: Nghi nổ lốp, thanh niên lái xe lảo đảo gặp nạn vô cùng nguy hiểm

Clip: Nghi nổ lốp, thanh niên lái xe lảo đảo gặp nạn vô cùng nguy hiểm

Chia sẻ

Một thanh niên được cho là cầm lái chiếc xe ga Honda Air Blade bỗng dưng chao đảo trên đường và lao vào vỉa hè, xe văng ra xa vô cùng nguy hiểm.


“).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_757021”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1349579&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_757021”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_757021.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_757021){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_757021”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1349579&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_757021”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_757021.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_757021){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_757021”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1349579&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_757021”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_757021.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_757021){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_757021”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1349579&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_757021”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_757021.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_757021){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_757021”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1349579&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_757021”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_757021.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_757021){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_757021”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1349579&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_757021”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_757021.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_757021){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1349579&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_error2”); videozplayer_757021.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_757021){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1349579&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_error3”); videozplayer_757021.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_757021){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1349579&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_error4”); videozplayer_757021.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_757021){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1349579&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_error5”); videozplayer_757021.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_757021){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1349579&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570211 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570211”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570211.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570212 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570212”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570212){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570212.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570213 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570213”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570213){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570213.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570214 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570214”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570214){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570214.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570215 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570215”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570215){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570215.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570216 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570216”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570216){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570216.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570217 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570217”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570217){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570217.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570218 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570218”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570218){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570218.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_7570219 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_7570219”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7570219){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_7570219.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_75702110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_75702110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_75702110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1349579&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_75702110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_757021.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_757021 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_757021.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1349579~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTM0OTU3OSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1349579_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, ‘articleId_24h’:’1349579′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_757021″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_757021”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_757021”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_757021_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_757021_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_757021”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_757021”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_757021”, “swpier_container_zplayer_757021″,”swiper_active_slide_zplayer_757021”, “pagination-zplayer_757021″,”wrapper_zplayer_757021”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_757021”, “prvVid_recommendzplayer_757021”, “nxtVid_recommendzplayer_757021”); $(“#box_recommend_zplayer_757021”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_757021 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_757021.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_757021){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1349579&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_757021.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_757021 = document.getElementById(“zplayer_757021_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_757021){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1349579&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_757021.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_757021 = document.getElementById(‘zplayer_757021_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_757021){ docGaPreroll_zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_757021.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_757021 = document.getElementById(‘zplayer_757021_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_757021){ docGaOverlay_zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_757021.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_757021 = document.getElementById(‘zplayer_757021_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_757021){ docGaPostroll_zplayer_757021.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_757021.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_757021.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_757021 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_757021_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

[kkstarratings force="false" valign="bottom" align="center"]

Có thể bạn thích

Bộ đôi xe tay ga Yamaha ra mắt thị trường Việt, giá từ 28,2 triệu đồng

Bộ đôi xe tay ga Yamaha ra mắt thị trường Việt, giá từ 28,2 triệu đồng

Chia sẻ Tâm điểm của sự kiện ra mắt xe mới lần này của Yamaha …

Yamaha Latte 2022 màu mới ra mắt, giá không đổi

Yamaha Latte 2022 màu mới ra mắt, giá không đổi

Chia sẻ Mẫu tay ga cốp rộng nhà Yamaha vẫn giữ nguyên các trang bị, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *