Video: Mô tô nặng gần 4 tạ của Honda phô diễn sức mạnh chạy đa địa hình

Video: Mô tô nặng gần 4 tạ của Honda phô diễn sức mạnh chạy đa địa hình

Chiếc Honda Goldwing thể hiện độ bền bỉ thuộc loại hàng khủng của hệ thống treo khi chạy phượt ở các cung đường có địa hình khó nhằn. Điều đó sẽ khiến nhiều người thay đổi nhận thức về mẫu xe nặng gần 4 tạ này.


“).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c2f211”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1265328&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c2f211”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_c2f211.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_c2f211){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c2f211”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1265328&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c2f211”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_c2f211.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_c2f211){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c2f211”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1265328&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c2f211”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_c2f211 = document.getElementById(“zplayer_c2f211_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_c2f211.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_c2f211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1265328&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_c2f211 = document.getElementById(“zplayer_c2f211_ga_error2”); videozplayer_c2f211.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_c2f211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1265328&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_c2f211 = document.getElementById(“zplayer_c2f211_ga_error3”); videozplayer_c2f211.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_c2f211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1265328&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_c2f211 = document.getElementById(“zplayer_c2f211_ga_error4”); videozplayer_c2f211.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_c2f211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1265328&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_c2f211 = document.getElementById(“zplayer_c2f211_ga_error5”); videozplayer_c2f211.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_c2f211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1265328&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2111 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2111”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2111){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2111.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2112 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2112”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2112){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2112.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2113 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2113”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2113){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2113.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2114 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2114”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2114){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2114.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2115 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2115”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2115){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2115.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2116 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2116”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2116){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2116.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2117 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2117”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2117){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2117.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2118 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2118”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2118){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2118.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2119 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f2119”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2119){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f2119.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c2f21110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c2f21110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c2f21110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1265328&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_c2f21110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c2f211.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_c2f211 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_c2f211.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ // Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_c2f211″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c2f211”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c2f211”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_c2f211_container”).length) { $(“#zplayer_c2f211_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_c2f211”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_c2f211”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_c2f211”, “swpier_container_zplayer_c2f211″,”swiper_active_slide_zplayer_c2f211”, “pagination-zplayer_c2f211″,”wrapper_zplayer_c2f211”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_c2f211”, “prvVid_recommendzplayer_c2f211”, “nxtVid_recommendzplayer_c2f211”); $(“#box_recommend_zplayer_c2f211”).css(“height”, “”); }, 900); } } } // End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json v_load_recommend_boxzplayer_c2f211 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_c2f211.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_c2f211 = document.getElementById(“zplayer_c2f211_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_c2f211){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1265328&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_c2f211.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_c2f211 = document.getElementById(“zplayer_c2f211_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_c2f211){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1265328&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_c2f211.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_c2f211 = document.getElementById(‘zplayer_c2f211_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_c2f211){ docGaPreroll_zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_c2f211.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_c2f211 = document.getElementById(‘zplayer_c2f211_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_c2f211){ docGaOverlay_zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_c2f211.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_c2f211 = document.getElementById(‘zplayer_c2f211_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_c2f211){ docGaPostroll_zplayer_c2f211.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_c2f211.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_c2f211.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_c2f211 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_c2f211_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Cận cảnh Honda Monkey 125 phiên bản Cỏ ba lá may mắn đang gây "sốt" thị...

Cận cảnh Honda Monkey 125 phiên bản Cỏ ba lá may mắn đang gây “sốt” thị…

Chia sẻ Lấy cảm hứng từ cỏ may mắn, Monkey 125 Cody Clover sẽ là …

Mãnh hổ 2022 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer hầm hố, giá hơn 683 triệu...

Mãnh hổ 2022 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer hầm hố, giá hơn 683 triệu…

Chia sẻ 2022 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer mới được tung ra tại Đông Nam …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *