Video: Choáng với dàn xe độ pô khủng, rú ga là phun ra lửa

Video: Choáng với dàn xe độ pô khủng, rú ga là phun ra lửa

Dàn xe mô tô được độ pô với kích thước lớn, mỗi lần nẹt pô là âm thanh kêu ầm ĩ và đi kèm với đấy là những ngọn lửa phun ra đỏ ửng.


“).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_15d091”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1282280&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_15d091”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_15d091.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_15d091){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_15d091”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1282280&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_15d091”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_15d091.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_15d091){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_15d091”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1282280&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_15d091”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_15d091.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_15d091){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_15d091”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1282280&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_15d091”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_15d091.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_15d091){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_15d091”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1282280&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_15d091”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_15d091.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_15d091){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1282280&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_error2”); videozplayer_15d091.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_15d091){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1282280&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_error3”); videozplayer_15d091.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_15d091){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1282280&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_error4”); videozplayer_15d091.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_15d091){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1282280&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_error5”); videozplayer_15d091.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_15d091){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1282280&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0911 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0911”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0911){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0911.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0912 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0912”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0912){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0912.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0913 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0913”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0913){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0913.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0914 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0914”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0914){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0914.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0915 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0915”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0915){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0915.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0916 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0916”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0916){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0916.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0917 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0917”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0917){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0917.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0918 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0918”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0918){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0918.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d0919 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d0919”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d0919){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d0919.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_15d09110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_15d09110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_15d09110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1282280&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_15d09110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_15d091.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_15d091 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_15d091.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1282280~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTI4MjI4MCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1282280_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, articleId_24h:’1282280′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_15d091″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_15d091”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_15d091”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_15d091_container”).length) { $(“#zplayer_15d091_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_15d091”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_15d091”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_15d091”, “swpier_container_zplayer_15d091″,”swiper_active_slide_zplayer_15d091”, “pagination-zplayer_15d091″,”wrapper_zplayer_15d091”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_15d091”, “prvVid_recommendzplayer_15d091”, “nxtVid_recommendzplayer_15d091”); $(“#box_recommend_zplayer_15d091”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_15d091 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_15d091.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_15d091){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1282280&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_15d091.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_15d091 = document.getElementById(“zplayer_15d091_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_15d091){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1282280&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_15d091.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_15d091 = document.getElementById(‘zplayer_15d091_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_15d091){ docGaPreroll_zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_15d091.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_15d091 = document.getElementById(‘zplayer_15d091_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_15d091){ docGaOverlay_zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_15d091.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_15d091 = document.getElementById(‘zplayer_15d091_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_15d091){ docGaPostroll_zplayer_15d091.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_15d091.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_15d091.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_15d091 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_15d091_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Cận cảnh Honda Monkey 125 phiên bản Cỏ ba lá may mắn đang gây "sốt" thị...

Cận cảnh Honda Monkey 125 phiên bản Cỏ ba lá may mắn đang gây “sốt” thị…

Chia sẻ Lấy cảm hứng từ cỏ may mắn, Monkey 125 Cody Clover sẽ là …

Mãnh hổ 2022 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer hầm hố, giá hơn 683 triệu...

Mãnh hổ 2022 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer hầm hố, giá hơn 683 triệu…

Chia sẻ 2022 Triumph Tiger 1200 Rally Explorer mới được tung ra tại Đông Nam …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *