Video: Độc đáo mô tô “lưỡng cư” chạy đất, bơi sông cực đỉnh

Video: Độc đáo mô tô “lưỡng cư” chạy đất, bơi sông cực đỉnh

Mô tô Biski này không chỉ chạy trên đường đất mạnh mẽ mà còn có khả năng bơi trên nước cực đỉnh với vận tốc tối đa lên tới 60 km/h.


“).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_386521”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1259167&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_386521”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_386521.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_386521){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_386521”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1259167&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_386521”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_386521.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_386521){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_386521”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1259167&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_386521”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_386521 = document.getElementById(“zplayer_386521_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_386521.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_386521){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1259167&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_386521 = document.getElementById(“zplayer_386521_ga_error2”); videozplayer_386521.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_386521){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1259167&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_386521 = document.getElementById(“zplayer_386521_ga_error3”); videozplayer_386521.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_386521){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1259167&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_386521 = document.getElementById(“zplayer_386521_ga_error4”); videozplayer_386521.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_386521){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1259167&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_386521 = document.getElementById(“zplayer_386521_ga_error5”); videozplayer_386521.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_386521){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1259167&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865211 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865211”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865211){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865211.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865212 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865212”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865212){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865212.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865213 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865213”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865213){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865213.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865214 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865214”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865214){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865214.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865215 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865215”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865215){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865215.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865216 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865216”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865216){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865216.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865217 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865217”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865217){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865217.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865218 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865218”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865218){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865218.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_3865219 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_3865219”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_3865219){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_3865219.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_38652110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_38652110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_38652110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1259167&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_38652110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_386521.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_386521 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_386521.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ // Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_386521″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_386521”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_386521”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_386521_container”).length) { $(“#zplayer_386521_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_386521”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_386521”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_386521”, “swpier_container_zplayer_386521″,”swiper_active_slide_zplayer_386521”, “pagination-zplayer_386521″,”wrapper_zplayer_386521”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_386521”, “prvVid_recommendzplayer_386521”, “nxtVid_recommendzplayer_386521”); $(“#box_recommend_zplayer_386521”).css(“height”, “”); }, 900); } } } // End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json v_load_recommend_boxzplayer_386521 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_386521.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_386521 = document.getElementById(“zplayer_386521_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_386521){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1259167&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_386521.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_386521 = document.getElementById(“zplayer_386521_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_386521){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1259167&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_386521.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_386521 = document.getElementById(‘zplayer_386521_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_386521){ docGaPreroll_zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_386521.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_386521 = document.getElementById(‘zplayer_386521_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_386521){ docGaOverlay_zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_386521.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_386521 = document.getElementById(‘zplayer_386521_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_386521){ docGaPostroll_zplayer_386521.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_386521.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_386521.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_386521 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_386521_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

90 giây xuất xưởng 1 chiếc xe: "Gã khổng lồ" châu Á lập kỳ tích kinh ngạc, có thể thành hình mẫu toàn cầu

Ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ USD sắp hình thành ở quốc gia đông …

BMW R 1250 GS – Lựa chọn nổi bật ở phân khúc Adventure tại Việt Nam

BMW R 1250 GS là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *