Video: Cảnh sát buông 2 tay chạy mô tô dẫn đường cho xe ưu tiên

Video: Cảnh sát buông 2 tay chạy mô tô dẫn đường cho xe ưu tiên

Khác với hình ảnh cảnh sát đi mô tô dẫn đường ở Việt Nam, cảnh sát ở đây lại buông cả 2 tay để điều khiển mô tô dẫn đường cho xe ưu tiên.


“).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ffd881”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1261867&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ffd881”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_ffd881.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_ffd881){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ffd881”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1261867&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ffd881”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_ffd881.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_ffd881){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ffd881”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1261867&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ffd881”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_ffd881 = document.getElementById(“zplayer_ffd881_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_ffd881.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_ffd881){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261867&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_ffd881 = document.getElementById(“zplayer_ffd881_ga_error2”); videozplayer_ffd881.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_ffd881){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261867&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_ffd881 = document.getElementById(“zplayer_ffd881_ga_error3”); videozplayer_ffd881.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_ffd881){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261867&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_ffd881 = document.getElementById(“zplayer_ffd881_ga_error4”); videozplayer_ffd881.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_ffd881){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261867&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_ffd881 = document.getElementById(“zplayer_ffd881_ga_error5”); videozplayer_ffd881.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_ffd881){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261867&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8811 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8811”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8811){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8811.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8812 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8812”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8812){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8812.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8813 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8813”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8813){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8813.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8814 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8814”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8814){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8814.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8815 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8815”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8815){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8815.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8816 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8816”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8816){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8816.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8817 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8817”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8817){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8817.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8818 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8818”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8818){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8818.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8819 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd8819”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8819){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd8819.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ffd88110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ffd88110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ffd88110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261867&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_ffd88110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ffd881.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_ffd881 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_ffd881.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ // Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_ffd881″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ffd881”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ffd881”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_ffd881_container”).length) { $(“#zplayer_ffd881_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_ffd881”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_ffd881”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_ffd881”, “swpier_container_zplayer_ffd881″,”swiper_active_slide_zplayer_ffd881”, “pagination-zplayer_ffd881″,”wrapper_zplayer_ffd881”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_ffd881”, “prvVid_recommendzplayer_ffd881”, “nxtVid_recommendzplayer_ffd881”); $(“#box_recommend_zplayer_ffd881”).css(“height”, “”); }, 900); } } } // End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json v_load_recommend_boxzplayer_ffd881 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_ffd881.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_ffd881 = document.getElementById(“zplayer_ffd881_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_ffd881){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1261867&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_ffd881.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_ffd881 = document.getElementById(“zplayer_ffd881_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_ffd881){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1261867&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_ffd881.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_ffd881 = document.getElementById(‘zplayer_ffd881_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_ffd881){ docGaPreroll_zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_ffd881.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_ffd881 = document.getElementById(‘zplayer_ffd881_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_ffd881){ docGaOverlay_zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_ffd881.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_ffd881 = document.getElementById(‘zplayer_ffd881_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_ffd881){ docGaPostroll_zplayer_ffd881.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_ffd881.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_ffd881.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_ffd881 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_ffd881_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Hàng nghìn xe bị "bỏ quên" ở các bãi gửi xe

Theo thống kê chưa đầy đủ, số xe gửi quá hạn ở cả Bến xe …

Ra mắt Yamaha Exciter 2024: Giá cao nhất 55 triệu, thêm ABS, ít thay đổi

Dù được gọi là phiên bản “hoàn toàn mới”, nhưng Yamaha Exciter 2024 không có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *