SỐC: Cô gái mặc váy đỏ đi bộ giữa lòng đường, lái xe máy gặp họa

SỐC: Cô gái mặc váy đỏ đi bộ giữa lòng đường, lái xe máy gặp họa

Lái xe máy mặc áo đỏ có vẻ chạy rất nhanh, trong khi người phụ nữ mặc váy đỏ lại đi nghênh ngang giữa đường nên đã xảy ra va chạm và hậu quả là lái xe máy bị ngã văng ra đường.


“).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_94cad1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1261615&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_94cad1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_94cad1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_94cad1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_94cad1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1261615&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_94cad1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_94cad1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_94cad1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_94cad1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1261615&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_94cad1”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_94cad1 = document.getElementById(“zplayer_94cad1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_94cad1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_94cad1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261615&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_94cad1 = document.getElementById(“zplayer_94cad1_ga_error2”); videozplayer_94cad1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_94cad1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261615&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_94cad1 = document.getElementById(“zplayer_94cad1_ga_error3”); videozplayer_94cad1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_94cad1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261615&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_94cad1 = document.getElementById(“zplayer_94cad1_ga_error4”); videozplayer_94cad1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_94cad1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261615&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_94cad1 = document.getElementById(“zplayer_94cad1_ga_error5”); videozplayer_94cad1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_94cad1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1261615&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad11.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad12.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad13.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad14.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad15.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad16.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad17.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad18.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad19.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94cad110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94cad110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94cad110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1261615&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_94cad110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94cad1.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_94cad1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_94cad1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ // Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_94cad1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_94cad1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_94cad1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_94cad1_container”).length) { $(“#zplayer_94cad1_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_94cad1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_94cad1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_94cad1”, “swpier_container_zplayer_94cad1″,”swiper_active_slide_zplayer_94cad1”, “pagination-zplayer_94cad1″,”wrapper_zplayer_94cad1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_94cad1”, “prvVid_recommendzplayer_94cad1”, “nxtVid_recommendzplayer_94cad1”); $(“#box_recommend_zplayer_94cad1”).css(“height”, “”); }, 900); } } } // End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json v_load_recommend_boxzplayer_94cad1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_94cad1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_94cad1 = document.getElementById(“zplayer_94cad1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_94cad1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1261615&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_94cad1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_94cad1 = document.getElementById(“zplayer_94cad1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_94cad1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1261615&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_94cad1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_94cad1 = document.getElementById(‘zplayer_94cad1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_94cad1){ docGaPreroll_zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_94cad1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_94cad1 = document.getElementById(‘zplayer_94cad1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_94cad1){ docGaOverlay_zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_94cad1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_94cad1 = document.getElementById(‘zplayer_94cad1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_94cad1){ docGaPostroll_zplayer_94cad1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_94cad1.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_94cad1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_94cad1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_94cad1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Thị trường xe máy tiếp tục giảm sâu

Tình hình kinh tế khó khăn đã tác động không nhỏ đến nhiều ngành sản …

Các cơ sở mua bán xe cũ gặp khó vì biển số định danh

Các cơ sở mua bán xe cũ gặp khó khi biển số xe được cấp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *