Lần đầu “chạm mặt” huyền thoại 2022 Honda Dream bản vàng óng ánh

Lần đầu “chạm mặt” huyền thoại 2022 Honda Dream bản vàng óng ánh

Chia sẻ

2022 Honda EX5, còn gọi là Dream ở Việt Nam, vừa mới cập nhật bản kỷ niệm 35 năm tại thị trường Malaysia với giá bán khởi điểm 28,3 triệu đồng.


“).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_4c0ed1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1338375&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_4c0ed1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_4c0ed1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_4c0ed1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1338375&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_4c0ed1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_4c0ed1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_4c0ed1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1338375&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_4c0ed1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_4c0ed1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_4c0ed1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1338375&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_4c0ed1”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_4c0ed1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_4c0ed1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_4c0ed1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1338375&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_4c0ed1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_4c0ed1.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_4c0ed1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_4c0ed1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1338375&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_4c0ed1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_4c0ed1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_4c0ed1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1338375&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_error2”); videozplayer_4c0ed1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_4c0ed1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1338375&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_error3”); videozplayer_4c0ed1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_4c0ed1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1338375&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_error4”); videozplayer_4c0ed1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_4c0ed1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1338375&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_error5”); videozplayer_4c0ed1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_4c0ed1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1338375&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed11.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed12.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed13.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed14.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed15.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed16.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed17.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed18.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed19.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4c0ed110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1338375&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_4c0ed110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_4c0ed1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_4c0ed1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1338375~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTMzODM3NSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1338375_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, ‘articleId_24h’:’1338375′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_4c0ed1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_4c0ed1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_4c0ed1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_4c0ed1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_4c0ed1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_4c0ed1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_4c0ed1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_4c0ed1”, “swpier_container_zplayer_4c0ed1″,”swiper_active_slide_zplayer_4c0ed1”, “pagination-zplayer_4c0ed1″,”wrapper_zplayer_4c0ed1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_4c0ed1”, “prvVid_recommendzplayer_4c0ed1”, “nxtVid_recommendzplayer_4c0ed1”); $(“#box_recommend_zplayer_4c0ed1”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_4c0ed1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_4c0ed1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1338375&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(“zplayer_4c0ed1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_4c0ed1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1338375&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_4c0ed1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(‘zplayer_4c0ed1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_4c0ed1){ docGaPreroll_zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_4c0ed1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(‘zplayer_4c0ed1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_4c0ed1){ docGaOverlay_zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_4c0ed1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_4c0ed1 = document.getElementById(‘zplayer_4c0ed1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_4c0ed1){ docGaPostroll_zplayer_4c0ed1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_4c0ed1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_4c0ed1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_4c0ed1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

[kkstarratings force="false" valign="bottom" align="center"]

Có thể bạn thích

Yamaha chơi lớn, tặng pin trị giá 26 triệu đồng cho khách mua xe NEO'S

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), …

Người trúng đấu giá 32 xe máy cũ với giá 6,8 tỷ đồng bỏ cọc

Với lý do không có khả năng chi trả, người trúng đấu giá 32 xe …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *