Hai xế phượt tầm giá 150 triệu đồng cực đáng mua ở Việt Nam

Hai xế phượt tầm giá 150 triệu đồng cực đáng mua ở Việt Nam

Chia sẻ

Trong tầm giá 150 triệu đồng, đây là 2 mẫu xế phượt đáng chú ý đến từ các thương hiệu danh tiếng đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ lâu.


“).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_bcf131”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1324934&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_bcf131”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_bcf131.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_bcf131){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_bcf131”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1324934&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_bcf131”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_bcf131.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_bcf131){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_bcf131”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1324934&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_bcf131”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_bcf131.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_bcf131){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_bcf131”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1324934&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_bcf131”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_bcf131.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_bcf131){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_bcf131”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1324934&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_bcf131”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_bcf131.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_bcf131){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1324934&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_error2”); videozplayer_bcf131.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_bcf131){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1324934&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_error3”); videozplayer_bcf131.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_bcf131){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1324934&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_error4”); videozplayer_bcf131.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_bcf131){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1324934&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_error5”); videozplayer_bcf131.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_bcf131){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1324934&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1311 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1311”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1311){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1311.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1312 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1312”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1312){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1312.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1313 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1313”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1313){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1313.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1314 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1314”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1314){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1314.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1315 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1315”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1315){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1315.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1316 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1316”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1316){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1316.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1317 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1317”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1317){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1317.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1318 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1318”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1318){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1318.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1319 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf1319”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1319){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf1319.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_bcf13110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_bcf13110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_bcf13110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1324934&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_bcf13110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_bcf131.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_bcf131 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_bcf131.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1324934~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTMyNDkzNCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1324934_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, ‘articleId_24h’:’1324934′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_bcf131″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_bcf131”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_bcf131”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_bcf131_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_bcf131_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_bcf131”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_bcf131”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_bcf131”, “swpier_container_zplayer_bcf131″,”swiper_active_slide_zplayer_bcf131”, “pagination-zplayer_bcf131″,”wrapper_zplayer_bcf131”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_bcf131”, “prvVid_recommendzplayer_bcf131”, “nxtVid_recommendzplayer_bcf131”); $(“#box_recommend_zplayer_bcf131”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_bcf131 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_bcf131.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_bcf131){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1324934&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_bcf131.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_bcf131 = document.getElementById(“zplayer_bcf131_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_bcf131){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1324934&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_bcf131.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_bcf131 = document.getElementById(‘zplayer_bcf131_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_bcf131){ docGaPreroll_zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_bcf131.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_bcf131 = document.getElementById(‘zplayer_bcf131_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_bcf131){ docGaOverlay_zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_bcf131.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_bcf131 = document.getElementById(‘zplayer_bcf131_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_bcf131){ docGaPostroll_zplayer_bcf131.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_bcf131.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_bcf131.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_bcf131 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_bcf131_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Thị trường xe máy tiếp tục giảm sâu

Tình hình kinh tế khó khăn đã tác động không nhỏ đến nhiều ngành sản …

Các cơ sở mua bán xe cũ gặp khó vì biển số định danh

Các cơ sở mua bán xe cũ gặp khó khi biển số xe được cấp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *