Clip: Lái xe đạp sang đường bị xe đầu kéo lao vào suýt mất mạng

Clip: Lái xe đạp sang đường bị xe đầu kéo lao vào suýt mất mạng

Lái xe đạp đi sang đường, đúng lúc đó một xe đầu kéo đang bị khuất tầm nhìn đang lao lên và bất ngờ gây ra va chạm vô cùng đáng sợ.


“).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c3d0a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306677&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c3d0a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_c3d0a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c3d0a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306677&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c3d0a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_c3d0a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c3d0a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306677&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c3d0a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_c3d0a1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_c3d0a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_c3d0a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1306677&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_c3d0a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_c3d0a1.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_c3d0a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_c3d0a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1306677&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_c3d0a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_c3d0a1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_c3d0a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306677&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_error2”); videozplayer_c3d0a1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_c3d0a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306677&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_error3”); videozplayer_c3d0a1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_c3d0a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306677&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_error4”); videozplayer_c3d0a1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_c3d0a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306677&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_error5”); videozplayer_c3d0a1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_c3d0a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306677&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a11.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a12.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a13.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a14.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a15.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a16.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a17.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a18.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a19.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c3d0a110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306677&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_c3d0a110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_c3d0a1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_c3d0a1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1306677~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTMwNjY3NyIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1306677_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, articleId_24h:’1306677′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_c3d0a1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c3d0a1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c3d0a1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_c3d0a1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_c3d0a1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_c3d0a1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_c3d0a1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_c3d0a1”, “swpier_container_zplayer_c3d0a1″,”swiper_active_slide_zplayer_c3d0a1”, “pagination-zplayer_c3d0a1″,”wrapper_zplayer_c3d0a1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_c3d0a1”, “prvVid_recommendzplayer_c3d0a1”, “nxtVid_recommendzplayer_c3d0a1”); $(“#box_recommend_zplayer_c3d0a1”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_c3d0a1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_c3d0a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1306677&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(“zplayer_c3d0a1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_c3d0a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1306677&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_c3d0a1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(‘zplayer_c3d0a1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_c3d0a1){ docGaPreroll_zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_c3d0a1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(‘zplayer_c3d0a1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_c3d0a1){ docGaOverlay_zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_c3d0a1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_c3d0a1 = document.getElementById(‘zplayer_c3d0a1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_c3d0a1){ docGaPostroll_zplayer_c3d0a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_c3d0a1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_c3d0a1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_c3d0a1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Cặp đôi chạy xe máy lao vào vệ đường, 30 giây "bóc" diễn biến căng thẳng

Sự cẩu thả, liều lĩnh của tài xế ô tô tải suýt nữa đã gây …

Gắn 'điều hòa' cho mũ bảo hiểm, giá gần 400.000đ và đi kèm máy hệ thống lọc không khí

Chiếc “điều hòa” mini này có thể giúp bạn “giữ một cái đầu lạnh” theo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *