Clip: Học sinh đầu trần phóng xe bạt mạng tông vào xe qua đường

Clip: Học sinh đầu trần phóng xe bạt mạng tông vào xe qua đường

Hai nam sinh đầu không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy bạt mạng tông vào xe bạn học đang rẽ qua đường khiến người đi đường khiếp sợ.


“).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ec87a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306634&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ec87a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_ec87a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ec87a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306634&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ec87a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_ec87a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ec87a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306634&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ec87a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_ec87a1.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_ec87a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_ec87a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1306634&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_ec87a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_ec87a1.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_ec87a1){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_ec87a1”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1306634&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_ec87a1”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_ec87a1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_ec87a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306634&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_error2”); videozplayer_ec87a1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_ec87a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306634&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_error3”); videozplayer_ec87a1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_ec87a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306634&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_error4”); videozplayer_ec87a1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_ec87a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306634&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_error5”); videozplayer_ec87a1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_ec87a1){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306634&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a11”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a11){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a11.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a12”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a12){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a12.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a13”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a13){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a13.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a14”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a14){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a14.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a15”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a15){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a15.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a16”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a16){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a16.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a17”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a17){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a17.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a18”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a18){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a18.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a19”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a19){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a19.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec87a110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306634&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_ec87a110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_ec87a1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_ec87a1.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1306634~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTMwNjYzNCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1306634_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, articleId_24h:’1306634′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_ec87a1″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ec87a1”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ec87a1”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_ec87a1_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_ec87a1_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_ec87a1”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_ec87a1”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_ec87a1”, “swpier_container_zplayer_ec87a1″,”swiper_active_slide_zplayer_ec87a1”, “pagination-zplayer_ec87a1″,”wrapper_zplayer_ec87a1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_ec87a1”, “prvVid_recommendzplayer_ec87a1”, “nxtVid_recommendzplayer_ec87a1”); $(“#box_recommend_zplayer_ec87a1”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_ec87a1 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_ec87a1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_ec87a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1306634&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_ec87a1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_ec87a1 = document.getElementById(“zplayer_ec87a1_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_ec87a1){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1306634&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_ec87a1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_ec87a1 = document.getElementById(‘zplayer_ec87a1_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_ec87a1){ docGaPreroll_zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_ec87a1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_ec87a1 = document.getElementById(‘zplayer_ec87a1_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_ec87a1){ docGaOverlay_zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_ec87a1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_ec87a1 = document.getElementById(‘zplayer_ec87a1_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_ec87a1){ docGaPostroll_zplayer_ec87a1.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_ec87a1.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_ec87a1.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_ec87a1 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_ec87a1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Gắn 'điều hòa' cho mũ bảo hiểm, giá gần 400.000đ và đi kèm máy hệ thống lọc không khí

Chiếc “điều hòa” mini này có thể giúp bạn “giữ một cái đầu lạnh” theo …

Xe máy điện gây "sốt" với thiết kế cực "ngầu", tốc độ tối đa 120km/h, ngập công nghệ

BMW CE 04 là chiếc maxi scooter chạy điện hoàn toàn được BMW giới thiệu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *