Clip: Đoàn mô tô phóng nhanh lạng lách tự va chạm với nhau

Clip: Đoàn mô tô phóng nhanh lạng lách tự va chạm với nhau

Chia sẻ

Một đoàn mô tô phóng nhanh lạng lách trên đường và cái kết là tự va chạm với nhau.


“).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_e18c71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1340031&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_e18c71”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_e18c71.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_e18c71){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_e18c71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1340031&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_e18c71”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_e18c71.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_e18c71){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_e18c71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1340031&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_e18c71”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_e18c71.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_e18c71){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_e18c71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1340031&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”; document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_e18c71”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_e18c71.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_e18c71){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_e18c71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1340031&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_e18c71”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_e18c71.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_e18c71){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_e18c71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1340031&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_e18c71”).innerHTML = ‘‘; } } }); var v_err_log_1zplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_e18c71.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_e18c71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1340031&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_error2”); videozplayer_e18c71.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_e18c71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1340031&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_error3”); videozplayer_e18c71.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_e18c71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1340031&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_error4”); videozplayer_e18c71.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_e18c71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1340031&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_error5”); videozplayer_e18c71.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_e18c71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1340031&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c711 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c711”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c711){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c711.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c712 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c712”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c712){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c712.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c713 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c713”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c713){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c713.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c714 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c714”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c714){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c714.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c715 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c715”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c715){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c715.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c716 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c716”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c716){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c716.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c717 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c717”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c717){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c717.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c718 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c718”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c718){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c718.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c719 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c719”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c719){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c719.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_e18c7110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_e18c7110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_e18c7110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1340031&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_e18c7110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_e18c71.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_e18c71 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_e18c71.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1340031~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTM0MDAzMSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1340031_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, ‘articleId_24h’:’1340031′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_e18c71″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_e18c71”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_e18c71”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_e18c71_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_e18c71_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_e18c71”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_e18c71”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_e18c71”, “swpier_container_zplayer_e18c71″,”swiper_active_slide_zplayer_e18c71”, “pagination-zplayer_e18c71″,”wrapper_zplayer_e18c71”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_e18c71”, “prvVid_recommendzplayer_e18c71”, “nxtVid_recommendzplayer_e18c71”); $(“#box_recommend_zplayer_e18c71”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_e18c71 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_e18c71.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_e18c71){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1340031&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_e18c71.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_e18c71 = document.getElementById(“zplayer_e18c71_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_e18c71){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1340031&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_e18c71.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_e18c71 = document.getElementById(‘zplayer_e18c71_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_e18c71){ docGaPreroll_zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_e18c71.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_e18c71 = document.getElementById(‘zplayer_e18c71_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_e18c71){ docGaOverlay_zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_e18c71.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_e18c71 = document.getElementById(‘zplayer_e18c71_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_e18c71){ docGaPostroll_zplayer_e18c71.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_e18c71.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_e18c71.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_e18c71 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_e18c71_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Có thể bạn thích

Hàng nghìn xe bị "bỏ quên" ở các bãi gửi xe

Theo thống kê chưa đầy đủ, số xe gửi quá hạn ở cả Bến xe …

Ra mắt Yamaha Exciter 2024: Giá cao nhất 55 triệu, thêm ABS, ít thay đổi

Dù được gọi là phiên bản “hoàn toàn mới”, nhưng Yamaha Exciter 2024 không có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *