Từ khóa: Rapper Wowy được bạn thân tặng mô tô gần 300 triệu đồng