Đây là mẫu xe tay ga "đầu bảng" sở hữu mọi thứ mà bạn mơ ước

Đây là mẫu xe tay ga “đầu bảng” sở hữu mọi thứ mà bạn mơ ước

Đây là mẫu xe tay ga được đánh giá là “tốt gỗ, tốt cả nước sơn”, đồng thời nó sở hữu mọi thứ mà bạn muốn trên một chiếc maxi scooter.


window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 699);}

//<![CDATA[

//]]>

//<![CDATA[

window.addEventListener(“load”,function() {
banner_tostring(TAbyWjyBaE_200_15s, “TAbyWjyBaE_200_15s”);
})

//]]>

//<![CDATA[

var v_load_recommend_boxzplayer_ec3251 = true;
//{VARIABLE_POSTER}
function initvideozplayer_ec3251() {
var vidLoaded = false,
dynamicId,
vidId,
parentVid = “v-24hContainer_zplayer_ec3251″,
videoElmStr=”

‘+
‘To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that ‘+
‘supports HTML5 video ‘+
‘ ‘ +
”,
videozplayer_ec3251,
videoAds1Conf = {
“poster”: “https://cdn.24h.com.vn/upload/3-2021/images/2021-08-10/1628613267-vespa-gts-300-supertech_x264.jpg”,

“offsetWatchPercent”: 20,
“stopOtherOnPlay”: true,
“parentVid”: parentVid,
“vidErrorLog”: 1,
“skipAble”: true,
“skipTime”: 5000,
/*CDN_DOMAIN_HLS*/
“skipAdsBtnContent”: “Skip Ad”,
“showAdVol”: true,
“VIDEOID”: “zplayer_ec3251”,
/*MINI_VIDEO*/
“viewportAutoPlay”: true,
“vidVol” : “0.15”,
“adVolIncrease”: 0.25,
“showVolIncreasement”:1,
“adVol” : “0.15”,
“trackSlowMedia”:1,
“secondToLoadMedia”:3000,
“secondToLoadMeta”:3000,
“prerollTimeEnd” : 31,
“midrollTimeEnd” : 15,
“postrollTimeEnd” : 30,
“skipAdsBtnPos”: “bottom-left”,
“theaterMod”: {height: 580},
“fastSeek”: {step: 5},
“userAgent”: “Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36”,
“adLoadTimeout” : 8000

,”vastUri”: “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”vastUriPost” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”vastUriMid” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”midTime”: 10
/*FALL_BACK*/
/*PLAYLIST_ITEM*/
/*DRM_VIDEO*/
,”tracking”: {
“video”: {
vidDuration: 160
,”eventsToTrack”: [“loaded”, “duration”, “percentsPlayed”, “start”, “end”, “replay”, “pause”,
“volumeChange”, “error”, “fullscreen”, “fullscreenduration”]

}
}
//{set_highlight_zplayer_html5}
}
if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == “”){
loadVidzplayer_ec3251();
vidLoaded = true;
}
function loadVidzplayer_ec3251(){
dynamicId = new Date().valueOf();
vidId = “my-video-multiple1_”+dynamicId;
videoAds1Conf.VIDEOID = vidId;
if(vidLoaded==true){
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
}
var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_ec3251__/g, vidId);

document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr;
videozplayer_ec3251 = new videoObj(videoAds1Conf);
playerEventszplayer_ec3251(videozplayer_ec3251);
if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+”_loaded”)){
document.getElementById(parentVid).className += ” “+parentVid+”_loaded”;
}

videozplayer_ec3251.player.on(“videoended”, function(){
window.autoplayAllowed_24hPlayer = false;
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
videoAds1Conf.autoplay = false;
var videoConf = videoAds1Conf;
videoConf.viewportAutoPlay = false;
var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID);
// element.parentNode.removeChild(element);
// videozplayer_ec3251 = undefined;
videozplayer_ec3251.player.dispose();
loadVidzplayer_ec3251();
});
}
function playerEventszplayer_ec3251(videozplayer_ec3251){
videozplayer_ec3251.player.on(“onPrerollError”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
//var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
videozplayer_ec3251.player.on(“onPlay”, function(name) {
videozplayer_ec3251.player.on(“AE_completed”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
// begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
var docVideoPlay_zplayer_ec3251 = document.getElementById(‘zplayer_ec3251_content_play’); docVideoPlay_zplayer_ec3251.innerHTML= ”;
// end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
//Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video

//End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video
if(document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_ec3251”)){
document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_ec3251″).innerHTML = ”;
}
});
// Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top
videozplayer_ec3251.player.on(“playerMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”157px”);
$(“#backpage”).css(“bottom”,”200px”);
}
});
videozplayer_ec3251.player.on(“playerUnMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerUnMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});
videozplayer_ec3251.player.on(“miniPlayerClosed”, function(name) {
// console.log(“Listener miniPlayerClosed: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});

var v_videoviewership_log_zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_videoviewership”);
videozplayer_ec3251.player.on(“content_first_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ec3251){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1278611&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=first_quartile”;
v_videoviewership_log_zplayer_ec3251.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_ec3251.player.on(“content_second_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ec3251){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(”

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ec3251”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1278611&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_ec3251”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_ec3251.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ec3251){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ec3251”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1278611&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_ec3251”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_ec3251.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_ec3251){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ec3251”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1278611&id_cate=748&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_ec3251”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_ec3251.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_ec3251){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_ec3251”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1278611&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_ec3251”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_ec3251.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_ec3251){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_ec3251”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1278611&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=748”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_ec3251”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_ec3251.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_ec3251){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1278611&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_error2”);
videozplayer_ec3251.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_ec3251){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1278611&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_error3”);
videozplayer_ec3251.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_ec3251){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1278611&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_error4”);
videozplayer_ec3251.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_ec3251){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1278611&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_error5”);
videozplayer_ec3251.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_ec3251){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1278611&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32511 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32511”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32511){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32511.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32512 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32512”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32512){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32512.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32513 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32513”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32513){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32513.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32514 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32514”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32514){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32514.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32515 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32515”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32515){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32515.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32516 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32516”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32516){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32516.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32517 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32517”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32517){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32517.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32518 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32518”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32518){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32518.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec32519 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec32519”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec32519){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec32519.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_ec325110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_ec325110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_ec325110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1278611&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_ec325110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_ec3251 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_ec3251.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_748~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1278611~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6Ijc0OCIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJiaWN5Y2xlX21vdG9iaWtlIiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTI3ODYxMSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_748_id_bai_viet_1278611_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’748′,pageCategory_24h:’bicycle_motobike’, articleId_24h:’1278611′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_ec3251″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ec3251”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_ec3251”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_ec3251_container”).length) {
$(“#zplayer_ec3251_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_ec3251”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_ec3251”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_ec3251”, “swpier_container_zplayer_ec3251″,”swiper_active_slide_zplayer_ec3251”, “pagination-zplayer_ec3251″,”wrapper_zplayer_ec3251”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_ec3251”, “prvVid_recommendzplayer_ec3251”, “nxtVid_recommendzplayer_ec3251”);
$(“#box_recommend_zplayer_ec3251”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_ec3251 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_ec3251.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_ec3251){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1278611&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_ec3251.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_ec3251 = document.getElementById(“zplayer_ec3251_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_ec3251){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1278611&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_ec3251.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_ec3251 = document.getElementById(‘zplayer_ec3251_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_ec3251){
docGaPreroll_zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_ec3251.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_ec3251 = document.getElementById(‘zplayer_ec3251_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_ec3251){
docGaOverlay_zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_ec3251.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_ec3251 = document.getElementById(‘zplayer_ec3251_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_ec3251){
docGaPostroll_zplayer_ec3251.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_ec3251.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_ec3251.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_ec3251 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_ec3251_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

//<![CDATA[

//]]>

Bài viết Đây là mẫu xe tay ga “đầu bảng” sở hữu mọi thứ mà bạn mơ ước đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Xe máy Quảng Ngãi.

Nguồn: https://xemayquangngai.net/xe-tay-ga/day-la-mau-xe-tay-ga-dau-bang-so-huu-moi-thu-ma-ban-mo-uoc/

Có thể bạn thích

Sang tên xe máy công ty tặng cho nhân viên?

Xe Honda Wave đứng tên công ty và công ty tặng cho tôi mà chưa …

Tôi mua xe máy cho con đi học vì xe buýt quá phiền

Trạm xe buýt quá xa và bất tiện, vì không muốn con bị muộn học …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *